BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
23 - 25 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
21.8
21.8
3.
13.8
92.4
4.
4.5
16.5
5.
4.1
15.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า (ทั้งหมด 174 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป เกรซ กาญจน์เกล้า งาน Transformers Age of Extinction Thailand Gala Premiere  คลิก ดูอัลบั้มภาพ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5 
 รูป เกรซ กาญจน์เกล้า งาน Thailand International Film Destination Festival  คลิก ดูอัลบั้มภาพ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เกรซ กาญจน์เกล้า งานเปิดตัว Man of Steel  คลิก ดูอัลบั้มภาพ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3   
 รูป เกรซ กาญจน์เกล้า True Visions Ahead - Magenta Night Party  คลิก ดูอัลบั้มภาพ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4  
 รูป เกรซ กาญจน์เกล้า จากนิตยสาร In Magazine No.182  คลิก ดูอัลบั้มภาพ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5คลิกที่รูป ดูภาพ 6-6
 รูป เกรซ กาญจน์เกล้า งานแถลงข่าว ตีสาม 3D  คลิก ดูอัลบั้มภาพ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
 รูป เกรซ กาญจน์เกล้า งานเปิดโรงภาพยนตร์ CAT First Class Cinema  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (16 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เกรซ กาญจน์เกล้า งานบวงสรวงภาพยนตร์ ตีสาม  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (25 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เกรซ งานประกาศรางวัล Top Awards 2010  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 เกรซ งาน Stars Choice Awards 50 Sexy สยามบันเทิง  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
 รูปเกรซ กาญจน์เกล้า จาก TV-Inside  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
 รูป เกรซ กาญจน์เกล้า จาก in magazine  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
 รูป เกรซ กาญจน์เกล้า งาน สตาร์ปาร์ตี้ 20 ปี ทีวีพูล   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
 รูป เกรซ กาญจน์เกล้า   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (4 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปเกรซ กาญจน์เกล้า งานเปิดตัวสาระแนห้าวเป้ง  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (18 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปเกรซ กาญจน์เกล้า งานทีวีพูล  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (6 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปเกรซ ก่อนเข้าวงการ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (18 ภาพ) 
 รูปเกรซ งานสยามดาราปาร์ตี้  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (15 ภาพ) 
 รูปเกรซ กาญจน์เกล้า งาน Oho  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (3 ภาพ)