BOX OFFICE

10 - 13 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

แปลเนื้อเพลงสากล
  อัลบั้ม :  แปลเนื้อเพลงสากล
ศิลปิน :  Avril Lavigne
เข้าชมแล้ว : 27,605 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : แปลเพลง Freak Out
 

Try to tell me what I shouldn't do
You should know by now,
I won't listen to you
Walk around with my hands up in the air

พยายามที่จะบอกว่าฉันไม่ควรจะทำอะไร 
คุณน่าจะรู้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้
ฉันจะไม่เชื่อฟังคุณอีกแล้ว
ฉันจะชูมือขึ้นแล้วเดินไปรอบ ๆ


Cause I don't care
Cause I'm alright, I'm fine
Just freak out, let it go
I'm gonna live my life


เพราะฉันไม่สนหรอก
เพราะฉันสบายดี , สบายมาก
แค่ออกนอกกรอบ ปล่อยมันไป
ฉันกำลังจะดำเนินชีวิตของฉันเอง


I can't ever run and hide 
I won't compromise 
Cause I'll never know
I'm gonna close my eyes
I can't watch the time go by
I won't keep it inside


ฉันไม่เคยที่จะสามารถวิ่งหนีและไปหลบซ่อน 
ฉันจะไม่ประนีประนอม
เพราะฉันไม่เคยรู้
ฉันจะปิดตาทั้งสองข้าง
ฉันไม่สามารถมองเวลาผ่านไป
ฉันจะไม่เก็บมันไว้ข้างใน


Freak out, let it go
Just freak out, let it go
You don't always have to do everything right
Stand up for yourself


ออกนอกกรอบแล้วปล่อยมันไป
แค่ออกนอกกรอบ ปล่อยมันไป
คุณไม่จำเป็นที่จะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องเสมอหรอก
พึ่งตัวคุณเอง เพื่อคุณเอง


And put up a fight
Walk around with my hands up in the air
Cause I don't care
Cause I'm alright, I'm fine


และสร้างการหาเรื่อง 
ฉันจะชูมือขึ้นแล้วเดินไปรอบ ๆ
เพราะฉันไม่สนหรอก
เพราะฉันสบายดี , สบายมาก


I'm gonna live my life
I can't ever run and hide
I won't compromise
Cause I'll never know
I'm gonna close my eyes
I can't watch the time go by
I won't keep it inside


ฉันกำลังจะดำเนินชีวิตของฉันเอง
ฉันไม่เคยที่จะสามารถวิ่งหนีและไปหลบซ่อน 
ฉันจะไม่ประนีประนอม
เพราะฉันไม่เคยรู้
ฉันจะปิดตาทั้งสองข้าง
ฉันไม่สามารถมองเวลาผ่านไป
ฉันจะไม่เก็บมันไว้ข้างใน


Freak out, let it go
On my own
Let it go
Yeah, yeah, yeah


ออกนอกกรอบแล้วปล่อยมันไป
เป็นตัวของตัวเอง
ปล่อยมันไป
เย้ ,เย้ ,เย้


Just let me live my life
I can't ever run and hide 
I won't compromise 
Cause I'll never know


แค่ปล่อยฉันให้ดำเนินชีวิตของฉันเหอะ
ฉันไม่เคยที่จะสามารถวิ่งหนีและไปหลบซ่อน 
ฉันจะไม่ประนีประนอม
เพราะฉันไม่เคยรู้


I'm gonna close my eyes
I can't watch the time go by
I won't keep it inside


ฉันจะหลับตาลง
ฉันไม่สามารถมองเวลาผ่านไป
ฉันจะไม่เก็บมันไว้ข้างในFreak out, let it go
Gonna freak out, let it go
Gonna freak out, let it goออกนอกกรอบแล้วปล่อยมันไป
ออกนอกกรอบแล้วปล่อยมันไป
ออกนอกกรอบ ปล่อยมันไป